Key Consult har mer enn 30 års erfaring fra økonomistyring, finansiering og rapportering. Selskapet tilbyr Management for hire innen følgende fagområder:

CFO/Økonomidirektør

Oppgaver som formell rapportering til styret, eiere og børs.
Økonomisk oppfølgning på interne forretningsområder, herunder nøkkeltallovervåking og avviksanalyse.

Økonomisjef

Gjennomføring av internkontroller og kvalitetssikring av
rapporteringsgrunnlag, herunder intern nøkkeltallsrapportering. Sikre formell rapportering til banker og andre finansielle samarbeidsparter.

Regnskapssjef

Regnskapsføring, avstemming og kvalitetssikring av
rapporteringsgrunnlaget. Offentlig rapportering og løpende kontakt med revisor, moderselskap etc.

Controller

Løpende rapportering, både internt og eksternt. Avviksrapportering
samt utarbeidelse av tiltaksforslag og konsekvensutredninger.

Interkontroll

Utarbeidelse av arbeidsbeskrivelser med tilhørende internkontroller
samt overordnet beskrivelse av rutiner og prosedyrer, herunder samspillet med andre enheter i organisasjonen.

Rull til toppen